Historien

Fra den tid Sandar kommune overtook Sandar prestegård I 1918, innredet den til kontorlokaler for den kommunale administrasjon og bygget til den hyggelige herredssal, har menighetens forskjellige foreninger kunnet leie rom her for sine større og mindre arrangementer. I herredssalen foregikk også konformasjonsforberedelsen.

   Med den tiltagende virksomhet I menighetsarbeidet begynte det allerede i krigsårene å melde seg et sterkt behov behov for eget menighetshus.

   På menighetsrådets vegne søkte derfor prost Prytz om skjøte på den tomt hvor Menighetshuset siden ble reist. Dette ble innvilget i herredsstyrets møte den 13. august 1947, men det var først 26. oktober 1962 at Menighetshuset kunne innvies.

   Finansieringenav bygget var ordnet ved en geneerøs gave fa konsul Lars Christensen på kr. 500 000,- under forutsetning av at Sandar kommune kunne påta seg å yte et liknende beløp.

   Den 13 mars 1958 vedtok herredsstyret å ta sin del av byggesummen, begrenset oppad til kr. 500 000,-

   Tross stadig prisstigning viste det seg mulig å få hele bygget ferdig uten at den beregnede byggesum, kr. 1 000 000,-, ble overskredet Dette skyldtes ikke mins byggekommitéens formann, avdelingssjef Arne Olsen, og hans medarbeidere i komitéen: fru Marie Thoresen, avdelingsingeniør Johannes Nordsveen, daværende res. Kap. O. Müller-Nilssen, hovedkasserer Hans Corneliussen (medl. Av forannskapet) og skolestyrer Hans Sletmo.

   Som arkitekt var ansatt Håkon Rud.

Olavs kapell

   I forbindelse med menighetshuset hadde konsul Christensen uttalt ønsket om at det måtte bygges et lite kapell, som kunne stå åpent til enhver tid for andaktssøkende. Dette kapell ville han selv bekoste utsmykningen av. Kapellet som efter giverens ønske har fått navnet Olavs kapell, er da også blitt en perle og en severdighet. Kunstmaler Hugo Lous Mohr har tl utsmykning på fondveggen hatt som hovedmotiv oppstandelsen, og knyttet dette motive til det bibelske symbol: Livets tre. Billedhugger Finn Henrik Bodvin har i klebersten laget en fin innramming av inngangsdøren med motiver fra det gamle og nye testamente. Ove døren: den syvarmede lysestake og ordene: Ora et labora (be og arbeid). Det vakre smijernsarbeide ved inngangen og alteret er utført av Kunstsmia Sandefjord, O. & G. Treidene. Konsul Christensen har også gitt en rekke lydbåndopptak av de store mesteres kirkemusikk. Denne musikk bidrar i høy grad til å skape andakt. En har også lydopptak av salmer og sanger, innspilt av organist L. Berulfsen.

   Innvielsen av kapell og menighetshus ble foretatt av biskop Dagfinn Hauge med assistanse av menighetns prester, byggekomitéens formann og menighetsrådets formann. Konsul Christensen med familie, representanter for Sandar kommune og en rekke innbudne var tilstede ved denne sjeldne høytidelighet[i].

[i] Østenstad, Th.; Sandar kirke : et minneskrift 175-årsdagen, 15. august 1967; Rådet, 1967; pp 29-30; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012111508150